You are here

Yoshida Hiroshi

yoshida_hiroshi_1924.jpg

Yoshida Hiroshi
Photo Credit: 

Laura Shea

Not On View
Maker Unknown
Culture Unknown
Yoshida Hiroshi, ca. 1924
Photograph
Archives of the Mount Holyoke College Art Museum