MHCAM News 8-11-1_detail.jpg

Ouyang Xingkai (Chinese, b. 1950), Shen Jinqiu, born in 1921, now lives in No. 26 (detail)