mh_2011_4_1_v1-cdm.jpg

Xingkai, Ouyang, Shen Jinqiu, born in 1921...