mh_2003_26_38_v2_01-cdm.jpg

Polynesian, Bark cloth (kapa) shirt