mh_1997_14_16_v1-hpr.jpg

Isamu Noguchi, Strange Bird, 1945/72