mh_1997_14_16_v1-cdm.jpg

Noguchi, Isamu, Strange Bird