mh_1986_30_22_v1_01-cdm.jpg

Japanese, Monkey as a sambaso dancer