mh_1985_4_v1_small_rev.gif

Frederic Leighton, 1st Baron Leighton of Stretton (British, 1830-1896), The Sluggard (detail), 1882 modeled; 1890 cast