mh_1956_78_q_rii_v1-cdm.jpg

Yoshida Hodaka (Japanese, 1926-1995), Kabayashi (Woods), 1955