leighton_study_with_sluggard.jpg

Frederic Leighton's study, Leighton House Museum, London